Nybyggnad

Ett vanligt problem är att komplementbyggnader kan kräva bygglov eller andra tillstånd och dispenser även om det sagts ”på stan” att det ska gå bra. Även placering och utformning av en ny huvudbyggnad, till exempel en villa, på tomten kan behöva diskuteras för att inte försvåra framtida utvecklingsmöjligheter.

Vad vi hjälper till med

Vi ses för 1 timmes kostnadsfri konsultation. Nybyggnad av bostadshus eller verksamhetsbyggnader är oftast omfattande projekt. Vi ger råd om hur man kan gå tillväga, lämnar förslag på konstruktörer, övrig expertis och byggare. Om vi tillsammans bestämmer oss för att gå vidare med ert nybyggnadsprojekt lämnar Meurman & Meurman en offert på framtagande av ett förslag som kan ligga till grund för kostnadsberäkningar, därefter framtagande av ritningar och övriga handlingar som erfordras. Oftast erfordrar nybyggnad såväl projekteringsledning som byggledning. Vi kan då utnyttja våra nätverk bland inredare, byggare, ingenjörer och materialleverantörer. Vi åtar oss även att sköta kontakterna med kommunen.

Vad säger myndigheterna?

Det krävs oftast bygglov för nybyggnad, det vill säga att uppföra en ny byggnad, eller att flytta en befintlig byggnad till en ny plats. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten.

Nybyggnad definieras i plan- och bygglagen, PBL, som uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Att exempelvis flytta en byggnad från en plats till en annan plats på tomten är nybyggnad. Detsamma gäller även vid flytt av en byggnad till en annan tomt. För komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus samt för ekonomibyggnader finns det vissa undantag från lovplikten. Det finns även undantag för vissa mindre byggnader på allmän plats, för fristående väderskydd för kollektivtrafiken samt för åtgärder för totalförsvaret. Kommunen kan i vissa fall besluta om minskad eller utökad bygglovsplikt för nybyggnad. Det framgår i så fall av detaljplanen eller områdesbestämmelserna för det aktuella området. (Boverket)