Myndighetskontakter

Ett vanligt problem med myndighetskontakter är att den som ska bygga, stycka av eller söka dispenser, inte har tänkt igenom hela processen utan ringer upp en handläggare och pratar rent allmänt om sitt bygge. Detta ger ofta låsningar som är svåra att ta sig ur. Vi tar oss an ärenden där det har ”kört ihop sig”, det finns alltid lösningar. Ni kan gå igenom hela processen med oss och vi kan ta hand om kontakterna med myndigheterna.

Vad vi hjälper till med

Vi ses för 1 timmes kostnadsfri konsultation. Då reder vi ut hur just era myndighetskontakter bör skötas. Om ni önskar gå vidare lämnar Meurman & Meurman en offert på ett stöd till er i fortsatta myndighetskontakter. Oftast är detta arbete svårt att förutsäga omfattningen av i förväg, så offert lämnas på ett löpande arvode mot ett takpris, beroende på vad vi efter konsultationen avtalat om.

Vad säger myndigheterna?

Byggnadsnämnden ansvarar enligt plan- och bygglagen, PBL, för ett antal uppgifter inom lov- och byggprocessen. I många kommuner ansvarar nämnden även för planering. Byggnadsnämnden är också tillsynsmyndighet enligt PBL.

Byggnadsnämnden har enligt PBL ansvar för prövning och hantering av lov och förhandsbesked. Byggnadsnämnden ansvarar även för frågor om startbesked, slutbesked, att fastställa kontrollplaner, besluta om kontrollansvariga samt anordna tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd under byggprocessen.

För detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplaner anger inte PBL att det är byggnadsnämnden som ska ansvara för processen fram till antagande utan istället används begreppet kommunen i lagstiftningen. Det är kommunfullmäktige som antar översiktsplaner. För detaljplaner och områdesbestämmelser anges att kommunfullmäktige ska anta planer, men att de får uppdra till byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Beslut som tas i planprocessen som beslut om behovsbedömning, kungörelse om granskning med mera kan tas av byggnadsnämnden. (Boverket)