Bygglovsprocessen

Ett vanligt problem vid bygglovsansökningar är att uppgifter inte är ifyllda på rätt sätt. Detta gör ofta att ärendet fördröjs. Kommunerna har ofta olika krav på underlag som nybyggnadskarta, olika intyg med mera. Vi hjälper till så att kommunen kan handlägga ärendet så smidigt som möjligt. Vi ser också till att ni får med det som är viktigast för att få det ”som ni vill ha det”.

Vad vi hjälper till med

Vi ses för 1 timmes kostnadsfri konsultation. Då reder vi ut hur bygglovsprocessen bör hanteras i just ert fall (se även rubrikerna Ombyggnad och Nybyggnad ). Om vi tillsammans kommer fram till att ni behöver professionell hjälp med just bygglovsprocessen lämnar Meurman & Meurman en offert på detta. Oftast måste processen hanteras i flera steg, vi tar då fram en kostnad för varje steg. Vi använder oss här av vårt nätverk av jurister och sakkunniga inom byggområdet. Vi tar även på oss att agera som juridiskt ombud för er under olika delar av processen.

Vad säger myndigheterna?

Ansökan och anmälan – Det är hos byggnadsnämnden i kommunen som man ansöker om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs för att ansökan ska kunna handläggas och beslut fattas. Även om en åtgärd inte kräver lov kan den kräva anmälan och då får åtgärden inte påbörjas förrän anmälan är gjord och byggnadsnämnden har lämnat startbesked. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla vissa grundläggande uppgifter.

Upplysnings- och underrättelseskyldighet – Vid handläggningen av lov och förhandsbesked ska byggnadsnämnden i vissa ärenden lämna upplysningar och underrättelser till sökanden och fastighetsägaren eller till miljönämnden. I vissa fall ska byggnadsnämnden underrätta kända sakägare och organisationer som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att yttra sig.

Handläggningstid – Ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om tidsfrist för handläggning av ärenden om lov och förhandsbesked. I plan- och byggförordningen, PBF, finns bestämmelser om tidsfrist för handläggning av anmälningsärenden. Det finns en möjlighet för byggnadsnämnden att under vissa förutsättningar besluta om anstånd med att avgöra ärenden om lov eller förhandsbesked.

Beslutets innehåll – I PBL finns bestämmelser om vad beslut om förhandsbesked, bygglov, marklov eller rivningslov ska innehålla och vilken giltighetstid dessa beslut har. Förhandsbesked och beslut om lov får ges med villkor. Villkoren måste dock ha stöd i plan- och bygglagen eller dess föreskrifter. (Boverket)