Rivning – nära ögat!

  • På tomten

    Inom nationalstadsparken i Stockholm hade en fastighetsägare rivit ett uthus för att sedan bygga upp det igen. Det fastighetsägaren inte visste var att marken där byggnaden stod inte får bebyggas.